دبیرستان علامه جعفری

وبلاگ گروهی جمعی از دانش آموزان پایه اول دبیرستان علامه جعفری منطقه دو تهران

زیست اول دبیرستان

فصل ۱ 

۱)    منظور از تفکر علمی چیست ؟

۲)    روش علمی چیست ؟

۳)    مراحل روش علمی را به ترتیب نام ببرید ؟

۴)    منظور از تعریف مسئله چیست ؟

۵)    منظور از جمع آوری اطلاعات در روش علمی چیست ؟

۶)    فرضیه یعنی چه ؟ 

۷)    چرا محققان معمولا کار خود را از صفر شروع نمیکنند ؟

۸)    منظور از آزمایش فرظیه چیست ؟

۹)    مرحله پنجم در روش علمی چیست ؟

۱۰)     در مرحله ششم از روش علمی چه کاری صورت می گیرد ؟

۱۱)     مرحله هفتم از روش علمی چیست ؟

۱۲)     نظریه ( خلق الساعه ) چیست ؟

۱۳)     آزمایش ون هلمونت در باریه نظریه خلق الساعه چه بود ؟

۱۴)     دو درس مهمی که دانشمندان از ون هلمونت گرفتند چه بود ؟

۱۵)     یکی از نقص های آزمایش ون همونت چه بود ؟

۱۶)     منظور از آزمایش کنترل شده چیست ؟

۱۷)     اولین مرحله ی روش علمی آزمایش ردی چه بود ؟

۱۸)     مرحله دوم روش علمی آزمایش ردی چه بود ؟

۱۹)     فرظیه آزمایش ردی چه بود ؟

۲۰)     آزمایش فرظیه فرانچسکو ردی چه بود ؟

۲۱)     مرحله ی پنجم آزمایش ردی چه بود ؟

۲۲)     مرحله ششم آزمایش ردی چه بود ؟

۲۳)     مرحله هفتم آزمایش ردی چه بود ؟

۲۴)     علوم زیستی چیست ؟

۲۵)     منظور از دانش علوم زیستی چیست ؟

۲۶)     شاخه های علوم زیستی کدامند ؟

۲۷)     منظور از علوم زیستی پایه ای چیست ؟

۲۸)      منظور از علوم زیستی کاربردی چیست ؟

۲۹)      چرا محققان انتظار ندارند پاسخ همه ی پرسش های خود را با روش علمی به دست آورند ؟

 

فصل ۲

۱)    موجودات زنده از چه لحاظ با یکدیگر تفاوت دارند ؟

۲)    بدن موجودات زنده از جه چیز ساخته شده است ؟

۳)    نظریه سلولی شلایدن چیست ؟

۴)    نظریه سلولی شوان چیست ؟

۵)    نظریه سلولی فیرخو چیست ؟

۶)    نظریه سلولی امروزی چیست ؟

۷)    هر سلول از چه اجزایی تشکیل شده است ؟

۸)    منظور از اینکه غشاء پلاسمایی خاصیت نفوذ پذیری انتخابی دارد چیست؟

۹)    دیواره سلولی چیست ؟

۱۰)    منظور از اینکه دیواره سلولی خاصیت نفوذ پذیری انتخابی دارد چیست ؟

۱۱)    کار دیواره سلولی چیست ؟

۱۲)    سیتوپلاسم چیست ؟

۱۳)    منظور از اسکلت سلولی چیست ؟

۱۴)    کار اسکلت سلولی چیست ؟

۱۵)    مهمترین اندامک های سیتو پلاسمی را نام ببرید ؟ ( 7 مورد )

۱۶)    ریبوزوم چیست و چه نقشی دارد ؟

۱۷)    شبکه ی آندو پلاسمی چیست و چه نقشی دارد؟

۱۸)    میتوکندری چیست و چه نقشی دارد ؟

۱۹)    واکوئول چیست و چه نقشی دارد ؟

۲۰)    دستگاه گلژی چیست و چه نقشی دارد؟

۲۱)    لیزوزوم چیست و چه نقشی دارد ؟

۲۲)    کلرو پلاست چیست و چه نقشی دارد ؟

۲۳)    هسته چیست ؟

۲۴)    کروماتین چیست ؟

۲۵)    کروماتین از چه اجزایی تشکیل شده است ؟

۲۶)    هستک و شیره ی هسته چیست ؟

۲۷)    کروموزوم چیست؟

۲۸)    چه تعداد کروموزم در هسته وجود دارد

۲۹)    منظور از کرو ماتید و سانترو متر چیست ؟

۳۰)    سلول ها از چه نظر با یکدیگر تفاوت دارند؟

۳۱)    بافت چیست ؟

۳۲)    اندام چیست ؟

۳۳)    دستگاه چیست ؟

۳۴)    دستگاه های بدن را نام ببرید ؟

۳۵)    منظور از تقسیم سلولی چیست ؟

۳۶)    تقسیم میتوز چیست؟

۳۷)    سرطان یا تومور چیست و به چند دسته تقسیم میشود ؟

۳۸)    منظوراز تومور های خوش خیم و بد خیم چیست؟

۳۹)    چه عواملی باعث ایجاد سرطان میشود ؟

۴۰)    میکرو متر یا میکرون چیست ؟

۴۱)    کلمه سرطان به چه معناست ؟

 

فصل۳

1)    منظور از اتم مولکول چیست ؟

2)    مواد موجود در بدن را به چند دسته تقسیم می کنیم ؟

3)    منظور از مواد معدنی چیست ؟

4)    مواد معدنی مهم در بدن موجودات زنده کدامند ؟

5)    منظورا ز مواد آلی چیست ؟

6)    مهمترین ترکیبات آلی در بدن موجودات زنده کدامند ؟

7)    منظور ازهیدرات های کربن چیست ؟

8)    مهمترین هیدرات های کربن کدامند ؟

9)    منظور از مونو ساکارید چیست ؟ بامثال

10)    منظور از دی ساکارید چیست ؟ بامثال

11)    منظور از پلی ساکارید چیست ؟ بامثال

12)    گلیکوژن چیست ؟

13)    نشاسته و گلیکوژن در چه سلول هایی ذخیره میشوند؟

14)    لیپید چیست  ؟

15)    مهمترین ویژگی لیپید ها چیست ؟

16)    مهمترین لیپید چه نام دارد و ساختار آن چگونه است ؟ با رسم شکل

17)    مهمترین بخش غشاء سلول از چه چیزهایی ساخته شده است ؟

18)    پروتئین چیست ؟

19)    پروتئین ها از چه چیزهایی درست شده اند؟

20)    مهمترین وظیفه پروتئین ها چیست ؟

21)    آنزیم چیست ؟ همراه با مثال آنرا توضیح دهید ؟

22)    چه عواملی بر پروتئین ها تاثیرمی گذارد ؟

23)    مهمترین نقش آنزیم ها چیست ؟

 

 

فصل 4

1)    اندوخته های غذایی در کدام قسمت گیاه ذخیره میشود ؟

2)    فوتوسنتز را تعریف کنید ؟

3)    گیاهان برای فوتوسنتز چه موادی مصرف و چه موادی تولید میکنند ؟

4)    ون هلمونت چه تصمیمی  درباره ی گیاهان گرفت ؟

5)     آزمایش ون هلمونت را درباره ی گیاهان بنویسید ؟

6)    عوامل موثر بر شدت فوتوسنتز کدامند ؟

7)    کلروفیل چیست ؟

8)    کلروپلاست چیست ؟

9)    سلول روپوست ( اِپیدرم ) چیست ؟

10)    سلول نگهبان روزنه چیست ؟

11)    کوتین چیست ؟

12)    کوتیکول چیست ؟

13)    نقش کوتیکول چیست ؟

14)    میان برگ چیست ؟

15)    رگبرگ چیست ؟

16)    آوند چوبی چیست ؟

17)    آوند آبکش چیست ؟

18)    نشاسته در کجای برگ تشکیل میشود ؟

19)    نشاسته در کدام قسمت های گیاه ذخیره میشود ؟

20)    سایر فرآورده های فوتوسنتز چیست ؟

21)    گیاهان برای تولید پروتئین به چه سلولی نیاز دارند ؟

22)    گیاهان نیتروژن مورد نیاز خود را از کجا به دست می آورند ؟

23)    نیتروژن موجود در خاک از چه راه هایی تامین میشود ؟

24)    کودهای شیمیایی نیتروژن دار چه اثراتی دارند ؟

      

+ نوشته شده در  ۸۹/۱۰/۰۶ساعت 15  توسط هدايتي  |